Chương Trình Đào Tạo Chuyên Ngành Kỹ Thuật Lập Trình

I. Mục Tiêu Đào Tạo

Modul: Thiết kế Web

 • Sử dụng các tính năng của hệ điều hành Windows 7
 • Sử dụng các cấu trúc để viết chương trình bằng ngôn ngữ C
 • Thiết kế các Website có tính tương tác
 • Chuẩn hóa những dữ liệu thô thành các bảng, tổ chức trong SQL Server
 • Làm việc nhóm để thiết kế một Website có chức năng tương tác với cơ sở dữ liệu

Modul: Lập trình hướng đối tượng với Java và C#

 • Phát triển các ứng dụng cơ bản bằng ngôn ngữ Java
 • Sử dụng XML để lưu trữ và trao đổi dữ liệu
 • Phát triển các ứng dụng phân tán, kết nối cơ sở dữ liệu với Java
 • Sử dụng Cloud Computing để lưu và truy xuất dữ liệu.
 • Làm việc nhóm để thiết kế một chương trình quản lý với cơ sở dữ liệu
 • Phát triển các ứng dụng cơ bản bằng ngôn ngữ C#

Modul: Lập trình .NET

 • Thiết kế các ứng dụng giao diện, ứng dụng Database bằng C# và ADO.NET
 • Thiết kế các ứng dụng Web bằng ASP.NET
 • Thiết kế các ứng dụng diện rộng bằng ASP.NET
 • Sử dụng Cloud Computing để xây dựng và triển khai ứng dụng
 • Làm việc nhóm để thiết kế một Website với ASP.NET

Modul: Thiết kế Web với Java

 • Thiết kế các ứng dụng Web bằng Servlets và JSP
 • Thiết kế các ứng dụng Web dựa trên kiến trúc MVC bằng Struts và JSF
 • Xử lý tài liệu XML
 • Thiết kế các ứng dụng diện rộng bằng EJB
 • Thiết kế các Web Service bằng Java
 • Làm việc nhóm để thiết kế một Website với J2EE

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

Modul: Thiết kế Web

TT Tên Chương Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành bài tập Kiểm Tra (LT và TH)

1

Windows 7 24 16 8 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

2

Lập trình căn bản với C 40 22 18 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

3

Xây dựng Website động 40 18 22 LT: 0.5 giờ

4

Thiết kế Web với DW8 32 16 16 TH: 1giờ

5

Phát triển co sở dữ liệu với SQL Server 48 26 22 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

6

Đồ án 28   28  
Cộng 218 102 116  

Modul: Lập trình Cơ Sở Dữ Liệu với Java và C#

TT Tên Chương Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành bài tập Kiểm Tra (LT và TH)

1

Lập trình Java I 32 16 16 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

2

Lập trình Java II 36 18 18 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

3

XML căn bản 16 8 8 LT: 0.5 giờ

4

Lập trình Java nâng cao I 34 16 18 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

5

Lập trình Java nâng cao II 24 12 12 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

6

Nhập môn về điện toán đám mây 4 2 2  

7

Lập trình trong C# 40 20 20 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

8

Đồ án 24   24  
Cộng 210 92 118  

Modul: Lập trình .NET

TT Tên Chương Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành bài tập Kiểm Tra (LT và TH)

1

Lập trình WinForm I 48 24 24 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

2

Lập trình WinForm II 24 12 12 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

3

Lập trình Web I 40 20 20 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

4

Lập trình Web II 32 16 16 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

5

Lập trình hướng dịch vụ bằng WCF 24 14 10 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

6

Làm việc với Cloud Computing     12 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

7

Đồ án 16   16  
Cộng 196 86 110  

Modul: Thiết kế Web với Java

TT Tên Chương Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành bài tập Kiểm Tra (LT và TH)

1

Thiết kế Web với Servlet và Java Server Page 40 20 20 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

2

Kiến trúc ứng dụng Web với JSF và Struts 26 12 14 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

3

Tích hợp XML với Java 36 18 18 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

4

Triển khai ứng dụng với Enterprise JavaBean 48 24 24 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

5

Triển khai dịch vụ Web với Java 26 14 12 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

6

Đồ án 24   24  
Cộng 200 88 112  

 

Gia nhập Facebook của FPT APTECH Gia nhập Youtube của FPT APTECH Gia nhập Zing Me của FPT APTECH