Chương Trình Đào Tạo Chuyên Ngành Phần Cứng & Mạng Máy Tính

I. Mục Tiêu Đào Tạo

Modul: Tin học và điện tử căn bản

 • Kỹ năng sử dụng thông thạo máy tính, soạn thảo văn bản, phương pháp tính toán số liệu trên bảng tính Excel để lập các biểu thống kê, kế hoạch hoặc tính lương và thiết kế các slide thuyết trình với máy chiếu.
 • Kỹ năng về xử lý hỏng hóc về phần cứng máy tính và máy in.
 • Rèn luyện phát triển kỹ năng tiếng Anh

Modul: Căn bản về mạng máy tính

 • Kỹ năng về cài đặt, cấu hình và khắc phục những sự cố máy tính (Windows family)
 • Kỹ năng trong lĩnh vực truyền thông đạt hiệu quả, phát triển khả năng khắc phục những sự cố về truyền thông
 • Kỹ năng triển khai các ứng dụng hệ thống mạng máy tính và xử lý sự cố mạng WAN/ Internet của máy tính; Hệ thống mạng không dây, cài đặt bảo mật máy trạm trong hệ thống mạng.
 • Kỹ năng về cấu hình những ứng dụng truy nhập internet trên mail servers, internet browsers; Về tổ chức, cấu hình mạng sử dụng các thiết bị Cisco

Modul: Hệ điều hành mạng nâng cao

 • Kỹ năng trong việc tổ chức cài đặt và cấu hình Windows Server 2008
 • Kỹ năng về triển khai hệ chương trình Windows Server 2008
 • Kỹ năng về quản trị trong môi trường Windows Server 2008
 • Kỹ năng cài đặt hệ chương trình Red Hat Linux Enterprise server

Modul: Điện toán Đám mây và An toàn An ninh mạng

 • Kỹ năng về bảo mật máy chủ chạy chương trình Red Hat Linux Enterprise
 • Kỹ năng quản trị máy chủ chạy chương trình Red Hat Linux Enterprise
 • Kỹ năng về tổ chức an ninh mạng và kiểm tra lỗ hỏng
 • Kỹ năng thực thi kiểm tra chuyên sâu về hệ thống

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

Modul: Tin học và điện tử căn bản

TT Tên Chương Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành bài tập Kiểm Tra (LT và TH)

1

Tin học văn phòng và cơ bản về phần cứng máy tính 76 38 38 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

2

Kỹ năng về phần cứng máy tính 68 34 34 TH: 0.5 giờ; LT: 0.5 giờ

3

Kỹ năng tiếng Anh 36 36   LT: 0.5 giờ

4

Nâng cao năng lực và đánh giá phát triển 20   20 TH: 0.5 giờ
Cộng 200 108 92  

Modul: Căn bản về mạng máy tính

TT Tên Chương Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành bài tập Kiểm Tra (LT và TH)

1

Kỹ năng về xử lý hệ thống 62 31 31 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

2

Những nguyên lý chủ yếu về mạng 44 22 22 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

3

Thực thi đầy đủ  hệ thống mạng Cisco 50 25 25 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

4

Kỹ năng tiếng Anh 24 24   LT: 0.5 giờ

5

Nâng cao năng lực và đánh giá phát triển 20   20 TH: 1giờ
Cộng 200 102 98  

Modul: Hệ điều hành mạng nâng cao

TT Tên Chương Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành bài tập Kiểm Tra (LT và TH)

1

Kỹ năng quản trị Windows Server 2008 48 24 24 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

2

Kỹ năng quản trị LINUX 24 12 12 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

3

Phát triển kỹ năng tiếng Anh 40 20 20 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

4

Nâng cao năng lực và đánh giá phát triển 20   20 TH: 1giờ
Cộng 200 105 95  

Modul: Điện toán đám mây và an ninh mạng

TT Tên Chương Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành bài tập Kiểm Tra (LT và TH)

1

Kỹ năng chuyên sâu về quản trị hệ điều hành LINUX 72 36 36 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

2

Bảo mật và an ninh hệ thống mạng 50 25 25 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

3

Điện toán đám mây và ảo hóa 32 16 16 TH: 1giờ; LT: 0.5 giờ

4

Phát triển nhân cách 26   26 TH: 1giờ;

5

Hoạt động ngoại khóa 20   20 TH: 1giờ;
Cộng 200 88 112  

 

Gia nhập Facebook của FPT APTECH Gia nhập Youtube của FPT APTECH Gia nhập Zing Me của FPT APTECH